TW HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

TW HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Suntory PepsiCo sau đây tuyên bố rằng chúng tôi sẽ thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo đúng các điều khoản của Chính sách Bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”). Chính sách Bảo mật này thể hiện nguyên tắc của chúng tôi về các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng website này như đã nêu ở Điều khoản Sử dụng. Chính sách Bảo mật này là một phần cấu thành các Điều khoản Sử dụng quy định việc bạn sử dụng website này.

1. Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật này và tất cả các điều luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

2. Thu thập thông tin cá nhân

(a) Qua việc đăng ký tài khoản học trực tuyến “E-learning”

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ học trực tuyến E-learning, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn lập tài khoản học trực tuyến E-learning trên website này qua việc cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin cá nhân của mình như tên, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, nghề nghiệp, nơi công tác… Khi điền thông tin vào các mục được yêu cầu, bạn tạo điều kiện để chúng tôi cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và tạo sự thuận lợi cho chúng tôi trong việc hỗ trợ bạn khi đăng ký tham gia khóa học trực tuyến E-learning.
 
 

(b) Qua việc “Liên hệ với chúng tôi”

Khi bạn gửi thư điện tử cho chúng tôi thông qua giao diện “liên hệ với chúng tôi”, bạn hiểu rằng bạn có thể phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân của bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ email, hay một số thông tin nào khác. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin trên, chúng tôi sẽ sử dụng những tin đó để trả lời thư của bạn hay lưu lại dữ liệu về câu trả lời của chúng tôi.

 

 (c) Qua các phương thức khác

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn theo những cách khác trong phạm vi cần thiết. Phạm vi thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập sẽ không vượt ra ngoài những nội dung thông tin cần thiết để đạt được mục đích sử dụng thông tin của chúng tôi như đã nêu ở trên.

(d) Lưu thông quốc tế đối với thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân được bạn cung cấp qua website này sẽ được chuyển đến Suntory PepsiCo tại Việt Nam, nơi mà có thể không phải là nước bạn cư trú. Bằng việc cung cấp thông tin cho chúng tôi qua website này, bạn đồng ý với việc truyền thông tin đó.

3. Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ uỷ quyền cho một hoặc nhiều người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân của bạn, và sẽ quản lý và ngăn chặn việc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ trường hợp việc tiết lộ thông tin tuân theo Chính sách Bảo mật này và theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan điều tra theo đúng thẩm quyền. Chúng tôi sẽ có các biện pháp hợp lý và phù hợp để ngăn chặn các rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn trong việc tiếp cận thông tin không được cấp phép, sự thất thoát hay việc làm sai lệch thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi sẽ thông báo cho nhân sự của chúng tôi về các chính sách và quy định nội bộ để bảo vệ các thông tin cá nhân này. Chúng tôi sẽ cấp quyền cho một số giới hạn các nhân sự có thể truy cập cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân của bạn và sẽ quản lý chặt chẽ cơ sở hoặc nguồn dữ liệu đó để ngăn chặn việc sử dụng thông tin của bạn mà chưa được cho phép.
Chúng tôi sẽ không chậm trễ xoá hay tiêu huỷ các thông tin cá nhân ngay khi chúng tôi đã đạt được mục đích của việc sử dụng các thông tin cá nhân đó.  



4. Việc cung cấp thông tin cá nhân

Trừ khi không được quy định trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi sẽ không tiết lộ hay cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không nhận được sự đồng ý trước của bạn. Không vi phạm điều khoản trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không cần sự cho phép của bạn: (i) cho các công ty thành viên (công ty mẹ, công ty con, chi nhánh) nếu các công ty thành viên này cần thông tin cá nhân của bạn để sử dụng cho các mục đích đã được nêu phía trên; hoặc (ii) nếu được yêu cầu bởi luật pháp, toà án, hoặc các đơn vị điều tra theo đúng thẩm quyền.

5. Việc tiết lộ và thay đổi thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ tiết lộ, chỉnh sửa, thêm hoặc chấm dứt sử dụng hay cung cấp cho bên thứ ba các dữ liệu thông tin cá nhân mà bạn cung cấp theo yêu cầu của bạn hoặc đại diện của bạn tuân theo pháp luật và quy định pháp lý liên quan.

6. Uỷ quyền cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể uỷ quyền cho một bên thứ ba đại diện cho chúng tôi để thu thập, quản lý, hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp đó chúng tôi sẽ có các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo bên thứ ba được uỷ quyền đó sẽ thu thập, quản lý và sử dụng các thông tin cá nhân đó tuân theo Chính sách Bảo mật này.

7. Các thông tin khác

(a) Thông tin thống kê

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, và chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào một số thông tin nhất định về việc truy cập website này của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong các hành vi hay xu hướng truy cập của bạn, dưới hình thức thông tin thống kê mà không có chứa thông tin cá nhân của bạn.

(b) Thông tin được lưu trữ và thu thập từ “Cookies”

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Internet nói chung của bạn bằng cách sử dụng “cookies” - một tính năng của trình duyệt web trên mạng Internet; đây là một lượng dữ liệu nhỏ được trình duyệt web lưu lại trên ổ cứng của máy tính của bạn nhằm ghi nhớ những lúc bạn truy cập internet để thiết kế các website theo thị hiếu của bạn.
Bạn có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies, mặc dù một số chức năng của website này sẽ không hoạt động nếu cookies bị từ chối.
 

8. Việc cập nhật Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi nội dung Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay góp ý nào về Chính sách Bảo mật này, hoặc nếu bạn mong muốn chúng tôi tiết lộ hay cập nhật thông tin mà chúng tôi đang có về bạn, hãy liên hệ với chúng tôi qua “Liên hệ với chúng tôi” [aa1] 
 
Bản Chính sách Bảo mật này có hiệu lực từ ngày website chính thức đi vào hoạt động


 [aa1]Để hyperlink

go top
Thông báo

Bạn có chắc chắn muốn thoát ra không?

Thông báo
- Quyển “Tài liệu hướng dẫn dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nước” và “Nhật ký nước” công bố trên trang Web này thuộc bản quyền của Tập đoàn Suntory Holdings Limited, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam, Trung tâm Sống & Học tập và Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn).
- Quyển “Nước là một món quà” công bố trên trang Web này thuộc bản quyền của Tập đoàn Suntory Holdings Limited.
- Tất cả các tài liệu công bố trên trang Web này được sử dụng cho mục đích phi thương mại. Không được sử dụng những thông tin, kiến thức này cho bất kỳ mục đích thương mại nào, kể cả việc bán lại, tính phí truy cập, tính phí phát hành hoặc bất kỳ chi phí nào khác.
- Không được phỏng theo, chỉnh sửa, biên tập hoặc thực hiện những thao tác khác ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu tải xuống từ trang Web.
- Khi sử dụng hoặc trích dẫn các tài liệu cần nêu rõ nguồn lấy từ trang Web chương trình Mizuiku – Em yêu nước sạch kèm trích dẫn bản quyền đầy đủ như được nêu ở trên và ghi chú trên tài liệu.
- Nếu bạn dưới 18 tuổi, việc tải và sử dụng tài liệu phải được sự giám sát của người bảo hộ theo đúng pháp luật.
- Trong trường hợp vi phạm các điều khoản trên, bạn chấp nhận đền bù đầy đủ đối với mọi thiệt hại và yêu cầu phải bồi thường cho công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam - đơn vị chủ quản của trang Web này do việc vi phạm điều khoản sử dụng dữ liệu, thông tin, tài liệu và dẫn chứng bằng tài liệu tải xuống từ trang Web.

Bạn có đồng ý với các điều khoản trên và tiến hành tải tài liệu

Đồng ý Không đồng ý
Bạn chưa có tài khoản?

Đăng ký

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký Nhập lại
Bạn đã có tài khoản?
Vui lòng đăng nhập
Bạn đã có tài khoản

Đăng nhập

Vui lòng đăng nhập tài khoản của bạn

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản? Vui lòng đăng ký
Quên mật khẩu

Bạn quên mật khẩu, vui lòng nhập mail để lấy lại mật khẩu

Thông báo

Đăng ký thành công

Đồng ý
Xác nhận quyền truy cập thống kê

Đăng nhập

Vui lòng nhập mật khẩu